SongGate.com  - Rap  - Ìàðãàðèòà Õðàíîâà è Ñòåôàí Äàíàèëîâ  - Çëàòíè áúëãàðñêè ïåñíè çà æåíè è äðóãàðêè
Various Artists | Çëàòíè áúëãàðñêè ïåñíè çà æåíè è äðóãàðêè
Das Rap Album Çëàòíè áúëãàðñêè ïåñíè çà æåíè è äðóãàðêè von Various Artists ist 2007 veröffentlicht worden.

Das Album Çëàòíè áúëãàðñêè ïåñíè çà æåíè è äðóãàðêè enthält 12 Tracks.
TitelInterpret
1ÒÿÒðàìâàé ¹5
2Ïèñìî äî ìàìà
3ÂåñåëèíàÙóðöèòå
4ÌàðèÿÁîðèñ Ãóäæóíîâ
5ÑåâåðèíàÄèàíà Åêñïðåñ
6ÑèëâèÿÁëàãîâåñò è Ñâåòîñëàâ Àðãèðîâè
7íàäåæäàÁîðèñ Ãóäæóíîâ
8Ìàðèàíà
9Íàäåæäà îò "Íàäåæäà"Ùóðöèòå
10Äæóëèÿ
11ÖâåòåëèíàÙóðöèòå
12Ìîåòî ìúæêî ìîìè÷åÌàðãàðèòà Õðàíîâà è Ñòåôàí Äàíàèëîâ


Weitere Veröffentlichungen von Various Artists
Es wurden keine weiteren Veröffentlichungen von Various Artists gefunden. Nutze die Suche, um nach weiteren Bands oder Interpreten zu suchen.


WERBUNG


WERBUNG


Für Fans